Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej "Polityką Prywatności") opisujące w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe klientów i użytkowników platformy crowdfoundingowej Crowder.Pro, funkcjonującej pod adresem: https://www.crowder.pro/

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Polityką Prywatności”) opisujące w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe klientów i użytkowników strony www.crowdersa.pl , funkcjonującej pod adresem: https://www.crowdersa.pl 

 • Zastosowanie Polityki Prywatności 

Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdej osoby, która korzysta ze strony www.crowdersa.pl , jak również do innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją danych Użytkownika oraz informowane o ofertach prezentowanych na platformach Crowder.pro oraz Crowdex.pro. 

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych przez Crowder SA ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok oraz przez spółkę zależną – Crowdex sp. z o.o.  (Crowdex sp. z o.o. z siedzibą  w Toruniu, ul. Włocławska 167C , 87-100 Toruń) nie zaś do stron internetowych lub usług osób trzecich, do których prowadzą łącza.  W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz polityki prywatności jakichkolwiek stron lub usług osób trzecich, do których łącza znajdują się na www.crowdersa.pl. Administratorem danych jest Crowder SA, adres mailowy: hello@crowder.pro. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do nich, ich poprawiania i odwołania wysyłając informację drogą mailową na adres: office@crowder.pro drogą pocztową na adres Crowder SA ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej będącej użytkownikiem strony www.crowdersa.pl lub przedstawicielem takiego użytkownika.

Polityka wypełnia treść postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”).

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony crowdersa.pl jest Crowder SA z siedzibą w Białymstoku (15-540), przy ul. Żurawiej 71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  – 0001062041; NIP – 966- 214- 24-94. Kapitał własny  1 355 000 zł (opłacony w całości); kapitał zakładowy 283 800 zł.

Wszelkie uwagi związane z ochroną danych osobowych użytkownicy mogą zgłaszać pod adresem e-mail: hello@crowder.pro

 • Podstawa prawna 

W związku z faktem, iż przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umów związanych z finansowaniem Projektów zamieszczonych na stronie platformy crowdlendingowej  www.crowder.pro, platformy www.crowdex.pro oraz korzystaniem ze strony www.crowdersa.pl, a brak tych danych oznaczałby brak możliwości korzystania z Platformy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (b) Rozporządzenia RODO.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenia RODO) dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem poczty email, komunikatorów internetowych, telefonicznej, wiadomości SMS oraz korespondencji pisemnej. 

W ramach prawnie uzasadnionych interesów Crowder SA, takich jak chociażby konieczność informowania o Projektach jakie prezentowane są na Platformie Crowder.pro , potrzeba podnoszenia jakości oraz rozwoju usług, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, przesyłania informacji handlowych czy marketingowych, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia RODO.

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w świetle obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 • Cel przetwarzania danych

Użytkownik korzystający ze strony www.crowdersa.pl podaje dane niezbędne do wypełnienia formularzy oraz między innymi niezbędne do identyfikacji użytkownika, weryfikacji spełnienia warunków rejestracji i uczestnictwa w finansowaniu Projektu, na Crowder.pro  komunikacji z użytkownikiem, wykonania zobowiązań lub realizacji obowiązków ciążących na Crowder SA na podstawie obowiązujących przepisów prawa  lub na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i innych aktów urzędowych właściwych sądów, organów i instytucji, a także są przekazywane spółce realizującej Projekt w celu wypełnienia formalności i zawarcia umów niezbędnych do uczestnictwa w finansowaniu Projektu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej (dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej) zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z działalnością Crowder SA.

 • Rodzaje danych

Administrator może przetwarzać następujące rodzaje i kategorie danych osobowych:

dane kontaktowe i identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, nazwa i adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców);

inne dane identyfikacyjne, takie jak: obywatelstwo, numer (PESEL) lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, seria i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania.

 • Okres przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane są w okresie koniecznym dla realizacji celów przetwarzania.

Po upływie powyższego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie w określonym zakresie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub też ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Co do zasady dane osobowe będą przechowywane:

zgodnie z maksymalnym okresem przedawnienia dla roszczeń wynikających z Umowy Uczestnictwa;

zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wygaśnięcia zobowiązań publicznoprawnych (w szczególności podatkowych);

w innych przypadkach co do zasady nie dłużej niż przez dziesięć lat.

 • Miejsce przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 • Profilowanie danych

Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych, bez wpływu na uprawnienia użytkownika.

 • Udostępnianie danych

Dane osobowe udostępniane są firmom, które świadczą usługi na rzecz Crowder SA oraz na rzecz spółki zależnej Crowdex sp. z o.o. w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. W szczególności chodzi o usługi takie jak hosting i przechowanie danych, mailing, dostarczanie narzędzi komunikacji z użytkownikami, analiza danych i badania satysfakcji klientów oraz inne usługi konieczne lub wspierające prowadzenie działalności drogą elektroniczną. Dodatkowo w przypadku takiej konieczności: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Każdy podmiot otrzymujący dane osobowe jest zobowiązany do zapewnienia najwyższej ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółki realizujące Projekty

W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia finansowania Projektów Crowder.Pro oraz Crowdex.pro  udostępnia dane osobowe spółkom realizującym Projekty na w/w platformach. 

Organy publicznoprawne

Dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i za granicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur.

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 • Zabezpieczenia ochrony danych osobowych

Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przetwarzanych  danych osobowych. Dane przechowywane są w środowisku, które Administrator uważa za bezpieczne, tym niemniej należy pamiętać, iż w przypadku każdego środowiska teoretycznie możliwe są incydenty bezpieczeństwa danych.

Stosowane zabezpieczenia: dostęp do serwera za pomocą kluczy publiczno-prywatnych, dostęp do bazy danych z adresów IP znajdujących się na białej liście, komunikacja prowadzona za pomocą protokołów bezpiecznych.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas najważniejsze. Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów. Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo żądać informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, zakresie przetwarzania, celu przetwarzania i sposobach przetwarzania, podmiotach, którym są lub mogą być udostępnione dane oraz źródłach ich pozyskania.

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem wskazanego w Polityce Prywatności adresu e-mail lub w inny dowolny sposób kontaktując się z Crowder SA lub ze spółką Crowdex sp. z o.o.

Prawo do przenoszenia danych 

Użytkownik ma prawo otrzymania kopii danych osobowych, w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, gdy:

nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a Crowder SA  lub Crowdex sp.z o.o. nie posiada innej ważnej podstawy do ich przetwarzania,

użytkownik wniósł sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

w przypadku gdy uważa, że jego dane są niepoprawne –  do czasu aż sprawdzimy poprawność danych,

w przypadku niezgodności przetwarzania z prawem, bez zgody na usunięcie danych,

w przypadku ustania przyczyny przetwarzania, przy jednoczesnej konieczności dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw,

w przypadku sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już dokonanego przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody.

Prawo do sprzeciwu 

Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

 • Wykonywanie praw

Przepisy nie determinują formy ani sposobu komunikacji w ramach ochrony danych osobowych. Dla ułatwienia Crowder SA utworzyło adres kontaktowy, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzeby związane z wykonywaniem swoich uprawnień: hello@crowder.pro. 

Jeśli w ocenie użytkownika jego dane osobowe były lub są przetwarzane w sposób nieprawidłowy przysługuje mu także skarga do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana w drodze jednostronnej decyzji Administratora danych czyli Crowder SA , zawsze jednak  zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy. Informacje o zmianie Polityki Prywatności będą podawane przed wejściem zmian w życie. Aktualna Polityka Prywatności dostępna będzie pod adresem strony internetowej www.crowdersa.pl. Polityki prywatności dla platformy Crowder.pro oraz Crowdex.pro dostępne są na stronach www obu tych platform. 

Polityka prywatności dla cookies i innych podobnych technologii

Strona www.crowdersa.pl może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem strony i przechowywane na urządzeniu użytkownika, a następnie odczytywane przez przeglądarkę.

Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Niektóre cookies są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub należytego działania podstawowych funkcji witryny. Inne rodzaje cookies pozwalają analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia interakcji, doświadczenia i sposobu obsługi użytkownika. Możliwe jest także wykorzystanie cookies służących do dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji użytkownika oraz udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron zewnętrznych, w tym dla celów reklamowych.

Przetwarzane kategorie danych:

rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Cookies pozostają w pamięci urządzenia: (i) do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możliwe jest samodzielne usunięcie plików  cookies z urządzenia poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie w ustawieniach przeglądarki możliwości zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w ten sposób nie wpływa na uprawnienia użytkownika.

W pozostałym zakresie do przetwarzania danych w ramach cookies stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Marek Cieśla
Senior Project Executive
Mirosław Bojańczyk
CEO, CrowdREIT

Norem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit sed risus. Maecenas eget condimentum velit, sit amet feugiat lectus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent auctor purus luctus enim egestas.

Norem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit

Artur Trzebiński
Szef Pionu Analiz

Norem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit sed risus. Maecenas eget condimentum velit, sit amet feugiat lectus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent auctor purus luctus enim egestas.

Norem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0013/21-00
Celem projektu jest pomyślne wprowadzenie na rynek innowacyjnej platformy crowdlendingowej Crowder.PRO, która umożliwi finansowanie projektów inwestycyjnych długiem prywatnym.
Efektem będzie to, że platforma Crowder.PRO będzie stanowiła niepowtarzalny market place pomiędzy posiadaczami nadwyżek finansowych, a szukającymi płynności: deweloperami, którzy szukają alternatywnych metod finansowania swoich projektów, inwestorami na rynku nieruchomości, firmami posiadającymi nieruchomości, posiadaczami nieruchomości, którzy poszukują możliwości dodatkowego finansowania
Wartość całkowita projektu – 1 288 410 zł. Wartość dofinansowania – 999 158 zł